Industry News

Chẩn đoán dịch tả heo Châu Phi: Phương pháp nhanh chóng, hiệu quả

Đây là tự bài được đặt hàng trước nằm trong list 30 bài. Và hiện đang đợi 7 bài từ phòng SP deadline 6.8.2020. 23 bài còn lại sẽ duoc phòng SP zao tuần sau.

Chẩn đoán COVID-19 bằng phương pháp qRT-PCR là gì ?

The pillars of achieving accurate and precise cell counts

Đây là tựa bài được đặt hàng trước nằm trong list 30 bài. Và hiện đang đợi 7 bài từ phòng SP deadline 6.8.2020. 23 bài còn lại sẽ duoc phòng SP zao tuần sau.

Ứng dụng máy đọc đĩa trong nghiên cứu SARS-COV-2

Đây là tự bài được đặt hàng trước nằm trong list 30 bài. Và hiện đang đợi 7 bài từ phòng SP deadline 6.8.2020. 23 bài còn lại sẽ duoc phòng SP zao tuần sau.

Kinh nghiệm sử dụng Trypsin để phân tách tế bào và cấy chuyền

Đây là tự bài được đặt hàng trước nằm trong list 30 bài. Và hiện đang đợi 7 bài từ phòng SP deadline 6.8.2020. 23 bài còn lại sẽ duoc phòng SP zao tuần sau.

Kinh nghiêm lựa chọn kính hiển vi huỳnh quang

Đây là tự bài được đặt hàng trước nằm trong list 30 bài. Và hiện đang đợi 7 bài từ phòng SP deadline 6.8.2020. 23 bài còn lại sẽ duoc phòng SP zao tuần sau.

5 yếu tố quan trọng khi mua kính hiển vi soi ngược trong nuôi cấy tế bào

Đây là tự bài được đặt hàng trước nằm trong list 30 bài. Và hiện đang đợi 7 bài từ phòng SP deadline 6.8.2020. 23 bài còn lại sẽ duoc phòng SP zao tuần sau.
Authorized distributor