All-in-one western blot imaging and gel documentation instruments

Model: iBright Imaging System
Invitrogen/ThermoFisher Scientific
Origin: Contact us
More information

2018 Attune NxT Flow Cytometer

Model: Attune Nxt
Invitrogen/ThermoFisher Scientific
Origin: Contact us
More information

Recruitment

Hãy gia nhập vào đội ngũ nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết của chúng tôi và trở thành một thành viên trong gia đình Vitech.

Môi trường và chính sách VITECH

Quy trình tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Fast Coomassie dye staining and Rapid semi-dry transfer

Model: Pierce Power System
Thermo Scientific
Origin: Contact us
More information 

Multimode microplate reader

Model: VarioskanTM LUX
Thermo Scientific
Origin: Contact us
More information

 

EVOS FL Auto 2 Imaging System

Model: EVOS FL Auto 2 Imaging System
Invitrogen/ThermoFisher Scientific
Origin: Contact us
More information

integrates DNA sample separation and gel imaging system

Model: E-Gel Power Snap Electrophoreisis System
Invitrogen/ThermoFisher Scientific
Origin: Contact us
More information

iBright banner