Sản phẩm

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ELISA

Dải Thiết Bị Đọc Và Rửa Đĩa ELISA
Thiết Bị Rửa Đĩa Wellwash
Thiết Bị Rửa Đĩa Wellwash Versa

CHẨN ĐOÁN THÚ Y

Dải Sản Phẩm Thú Y
BOVIGAM TB KIT
VetMAX PRSV EU & NA 2.0 Kit

SẢN XUẤT

Dải Sản Phẩm Sản Xuất Sinh Học
Hệ Thống Phân Tách Tế Báo
Hệ Thống Thu Nhận Mẫu

KIỂM SOÁT SINH HỌC

Sản phẩm kiểm tra Bioburden
Thiết bị lấy mẫu vi sinh không khí MAS-100
Hệ thống kiểm tra vô khuẩn Steritest
Môi trường đổ sẵn
 

SẮC KÝ PHÂN TÍCH

Chuẩn bị mẫu SPE
Cột sắc ký HPLC/UHPLC
Sắc ký bản mỏng TLC
Cột sắc ký khí GC

EUROFINS TECHNOLOGIES

Eurofins Technologies is a global provider of fast, reliable, and easy to use diagnostic test kits and instruments in the fields of bioanalytical testing for the food, feed, environmental, biopharma, and clinical industries. The in-house R&D teams have expertise in developing a wide range of innovative methods and applications to meet the testing needs of both research and industry. Our experts at Eurofins Technologies are able to customize programs to serve specific needs with competitive pricing and high quality standards.
Phân phối ủy quyền