Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Phụ trách sản phẩm

 Số lượng: 02

Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội

Tuyển dụng Trợ lý Giám đốc

Số lượng 01 người

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

 Số lượng: 02 
Địa điểm làm việc: VP HCM 
 

                   

Phân phối ủy quyền