Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 3-4/2021

- Nhân viên Kinh doanh (01 người)
 

 

Tuyển dụng tháng 11/2020

1Nhân viên Hành chính- Lễ tân (01 người)
2. Nhân viên Kinh doanh (01 người)

Phân phối ủy quyền